Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza a https://ai-hungary.com webcímen (továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatásokhoz szükséges regisztráció során megadott, az adatkezelő által kezelt és tárolt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, továbbá a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok kezelésére és tárolására vonatkozó tájékoztatást, általános kapcsolattartást szolgáló személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, illetve statisztikai feldolgozásra vonatkozó tájékoztatást. Jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetésekre és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre), továbbá a Társaság által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

A regisztrációval, valamint a weboldalra való feltöltéssel a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismerte, elfogadta és abban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Digitális Jólét NKft.) tiszteletben tartja a személyes adatokat, azok kezelése során maradéktalanul betartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásait.

A Digitális Jólét NKft. – mint a Weboldal tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője, továbbá a szolgáltatás létrehozója – tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a korábban említett weblap és az ezen elérhető szolgáltatások során a felhasználók személyes adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt a társaság által történő adatkezelés:
I. céljáról,
II. jogalapjáról,
III. a kezelt adatok köréről,
IV. időtartamáról,
V. az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése, észrevétele van, vagy problémája merül fel, az ([email protected]) elérhetőségen várjuk megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, azonban felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben (piactér használata) regisztráció nélkül nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni (pl. szervezetek bemutatkozása, technológiai bemutató, referenciák, esettanulmányok, álláshírdetések, kurzusok, megjelenítés a “büszkeségfalon). Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

Jelen szabályzat az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Az adatkezelés célja:

A honlap célja, hogy a mesterséges intelligencia témakörében és az MI Koalícióval kapcsolatosan megjelenő hazai és nemzetközi híreket, eseményeket, valamint az elérhető és elvégezhető kurzusokat megjelenítse, és a mesterséges intelligenciát alkalmazó vívmányokat összegyűjtse. Az oldalon való regisztrációt követően (regisztrációs űrlap kitöltése) lehetőség nyílik szervezetek bemutatkozására, technológiai bemutató, referenciák, esettanulmányok, valamint álláshirdetések feltöltésére és megjelenítésére. Az üzemeltető partnerrel egyeztetett döntése, hogy a beküldött információkat megjeleníti-e a honlapján. Az itt kezelt adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

Az adatkezelés általános jogalapja:

Az érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése.

Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján a természetes/jogi személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, telefonszám, e-mail cím.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely igénybe veszi a weboldal kapcsolatfelvétel menüpontját, illetve regisztrál a szolgáltatások igénybevételéhez.

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban a Társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weboldalra.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Társaság rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Társaság a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli. A Társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: a felhasználó által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Társaság.

Adatkezelés időtartama:
 az az időtartam, ameddig a Társaság jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Társaság.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok:
 azok az adatok, amelyeket a Társaság a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon regisztrációhoz kötötten elérhetők a Felhasználók részére. (pl. piactér)

Piactér: Piactereken kötjük össze az MI gazdaság szereplőit és az MI iránt érdeklődőket az adatgazdaság beindítása és az MI megoldások széleskörű elterjesztése érdekében. Hirdetések feladása regisztrációhoz kötötten érhető el a felhasználók számára.

III. A kezelt adatok köre:

A Felhasználók regisztrációja

A Weboldalon elérhető összes tartalmat és szolgáltatást csak a Felhasználói profilt létrehozó regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Regisztrált Felhasználó”) érhetik el. Felhasználói fiókkal nem rendelkező látogatók a honlap tartalmait és szolgáltatásait csak korlátozottan érhetik el, és vehetik igénybe. Regisztráció nélkül a honlap bizonyos tartalmai, szolgáltatásai nem érhetőek el.
A Regisztrált Felhasználók lehetnek magánszemélyek, illetve jogi személyek.
Magánszemélyek regisztrációja során az alábbi adatokat kötelező megadni:

1. email cím,
2. egy tetszőlegesen választott jelszó,
3. név,
4. Opcionálisan profilkép/kép,
5. Opcionálisan megadható a telefonszám illetve,
6. Opcionálisan megadható, hogy meg szeretne-e jelenni a Büszkeségfalon

A publikus profilon a felhasználónév és a választott profilkép kerül megjelenítésre.

Büszkeségfal:

A Büszkeségfalra feltöltött okiratokat és az azokban foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználók előzetes hozzájárulása alapján kezeli, amelynek keretében az okiratokat és a benne szereplő személyes adatokat a honlap „Büszkeségfal” felületén közzéteszi, valamint  az abban foglaltakat valamint azok valódiságát ellenőrzés céljából felhasználhatja. Felhasználók egyúttal tudomásul veszik, hogy az Adatkezelő az okirat valódiságának ellenőrzése céljából harmadik felekkel megoszthatja az okiratokat, valamint azok tartalmát. A Felhasználóknak az okiratok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulásukat az Adatkezelőnek címzett ([email protected]) elektronikus levél formájában bármikor visszavonhatják 

 

Jogi személyek profil regisztrációja során az alábbi adatokat kötelesek megadni:

1. Cégnév (egyben felhasználónév is, megjelenik a profilon )
2. Székhely
3. Cégjegyzékszám (nincs kötött formátum HU v. EU v. Harmadik országbeli is lehet)
4. Vezető tisztségviselő v. Képviseletre jogosult személy neve
5. Vezető tisztségviselő v képviseletre jogosult e-mail címe
6. Kapcsolattartó neve (megjelenik a profilon is!)
7. Kapcsolattartó e-mail elérhetősége (megjelenik a profilon is!)
8. Kapcsolattartó jogosult személy telefonszáma
9. Logó


A jogi személyek profilján megjelenő további információk:


1. Szervezet weboldala
2. Szolgáltatások
3. Fő kompetenciák Mesterséges Intelligencia szempontjából
4. Szervezet bemutatkozása

Magánszemélyek és a jogi személyek is kötelesek elfogadni a Weboldal használatához kapcsolódó adatvédelmi szabályzatot és annak tartalmát a regisztráció során.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott információk nem kerülnek publikusan megosztásra.


Adatkezelő neve, elérhetőségei:
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társáság
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel.: 06 1 499 9776
Email: [email protected]

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
dr. Szakadáti Szabolcs ([email protected])

 

Adatkezelő, adatfeldolgozó:

A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a szolgáltatások nyújtása, az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, a Felhasználó tájékoztatása mellett előzetesen meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítja. A megismert adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozó kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozó számára továbbíthatja az adatokat. A Társaság a honlap üzemeltetése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe. A Társasággal történő kapcsolatfelvétel (regisztráció) során megosztott adatokat a WP Online Magyarország Kft. adatfeldolgozóként kezeli. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások során megosztott adatok az adatfeldolgozó és a Társaság által biztosított informatikai rendszeren keresztül kerülnek továbbításra. Az ezekkel kapcsolatos személyes
adatokat az adatfeldolgozó nem tárolja, kizárólag továbbítja az adatkezelő részére.

Az adatfeldolgozó kapcsolattartási adatai:
Név: WP Online Magyarország Kft.
Cím: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. D. lház. 2. em. 4.
Weboldal: https://wponline.hu/#contact 
Telefonszám: +36 30 538 5318

Az adatkezelő a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.
Az adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.
Az adatok tárolása elektronikusan történik.

Az adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelés időtartama a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik azzal, hogy amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját, akkor a Társaság a felhasználói fiókhoz kapcsolódó valamennyi adatot törli.
A rendezvényre történő regisztráció esetén az adatokat az Adatkezelő a rendezvényt követő 15. munkanapig, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig tárolja.

A Felhasználó adatkezelésre vonatkozó jogai és jogorvoslati lehetőségeiről

A Felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
• tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről (GDPR 15. cikk)
• visszajelzést kérhet a Digitális Jólét NKft.-től, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
• tájékoztatást kérhet, hogy személyes adatai közül az Adatkezelő mely adatokat kezeli, illetve tárolja
• tájékoztatást kérhet azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti a Digitális Jólét NKft.-től a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, az adathordozást;
• tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről
• másolatot kérhet a Digitális Jólét NKft. által kezelt személyes adatairól

Ön a fenti jogait a Digitális Jólét NKft. részére, személyesen, illetve elektronikus vagy postai úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Cím: Digitális Jólét Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
E-mail: [email protected]

Jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet.

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal élni, valamint bírósági eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Honlap: www.naih.hu