Hirdetési szabályzat

1. Áttekintés

A regisztrált Felhasználó jelen szabályzatban foglalt feltételek szerint jogosult mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakmai hirdetés feladására az https://ai-hungary.com/ weboldalon lévő MI Piactereken. A hirdetés feladásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja.

2. Hirdetés tartalma

A Felhasználó jelen szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az https://ai-hungary.com/ weboldal MI Piacterek felületen feltüntetett osztályozás (technológiák, adatok, oktatás, pénzügyi források, kutatási projektek, tanácsadás, állások) szerinti, kizárólagosan mesterséges intelligencia témakörébe tartozó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó hirdetés jeleníthető meg, minden más tartalom tekintetében az AI Hungary weboldal üzemeltetője fenntartja jogosultságát a hirdetési igény elutasítására.

3. Tiltott tartalom

1. Közösségi alapelvek
A hirdetések nem sérthetik a következő alapelveket: hitelesség, biztonság, adatvédelem, méltóság.

2. Illegális termékek vagy szolgáltatások
A hirdetések nem valósíthatnak meg, nem támogathatnak és nem reklámozhatnak illegális termékeket, szolgáltatásokat vagy tevékenységet. Nem reklámozhatnak olyan terméket, szolgáltatást vagy tartalmat, amely kifogásolható, nem legális, nem biztonságos, félrevezető.

3. Diszkriminatív gyakorlat
Az MI Piactereken megjelenő hirdetések nem alkalmazhatnak vagy ösztönözhetnek diszkriminációt emberekkel szemben személyes jellemzőik – például faji, etnikai, nemzeti hovatartozás, szín, vallás, életkor, nem, szexuális irányultság, nemi identitás, családi állapot, fogyatékosság, egészségügyi vagy genetikai állapot – alapján.
Az MI Piactereken megjelenő hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely bármely külső fél jogait sérti (például szerzői jogot, védjegyeket, adatvédelmi jogokat, illetve egyéb személyes vagy tulajdonjogokat).
Az MI Piactereken megjelenő hirdetésekben nem szerepelhet személyes tulajdonságokra vonatkozó állítások vagy azokra való utalás. – ideértendők valamely személy faji hovatartozására, etnikai származására, vallására, meggyőződésére, korára, szexuális orientációjára vagy gyakorlatára, nemi identitására, fogyatékosságára, egészségügyi (azon belül fizikai és mentális) állapotára, pénzügyi helyzetére, szakszervezeti tagságára, büntetett előéletére vagy nevére vonatkozó közvetlen vagy közvetett állítások vagy utalások

4. Zavaró, rossz minőségű, szenzációhajhász tartalom
Az MI Piactereken megjelenő hirdetésekben nem szerepelhetnek váratlan vagy zavaró élményt nyújtó külső érkezési oldalakra átirányító tartalmak. Ebbe beleértendő a hirdetések félrevezető elhelyezése is, például szenzációhajhász, sokkoló címek használata, a felhasználók felszólítása a hirdetéssel való nem hiteles interakcióra, illetve az emberek átirányítása olyan érkezési oldalakra, ahol csak minimális eredeti tartalmak és többnyire nem kapcsolódó vagy gyenge minőségű hirdetési tartalmak találhatók. Továbbá nem szerepelhet tiszteletlen vagy erőszakos tartalom.

A rossz minőségű hirdetési tartalom jellemzői:
•  Szöveg a hirdetések képein: Túl sok szöveget tartalmazó hirdetési képek és videós bélyegképek. Ha a hirdetés képe vagy a videó bélyegképe túl sok szöveget jelenít meg, a hirdetés nem fog tudni megjelenni.
•  Információ visszatartása: Az információt abból a célból visszatartó hirdetések, amelyek adott téma teljes kontextusának bemutatását ígérve ösztönöznek arra embereket, hogy egy hivatkozásra kattintsanak.
•  Szenzációhajhász nyelvezet: Ide tartozik az olyan túlzó vagy az emberek reakcióját kierőszakoló címek használata, amelyek nem várt felhasználói élményhez vezetnek, ha valaki az érkezési oldalra kattint.
•  Aktivitásvadászat: Amikor egy hirdetés kéretlen jellegű tartalom használatával reagálásra ösztönzi az embereket, hogy így hiteltelen módon több kedveléshez, hozzászóláshoz vagy megosztáshoz jusson.
•  Felnőtteknek szóló tartalom
•  Nem működő érkezési oldal
•  Rossz minőségű, ellentmondásos vagy zavaró tartalom

5. Félretájékoztatás
Az AI Hungary weboldal tiltja azokat a hirdetéseket, amelyek külső tényellenőrzők – illetve bizonyos esetekben más, az adott területen szakértő szervezetek – által megcáfolt állításokat tartalmaznak. Az ismétlődő jelleggel hamisként azonosított tájékoztatást közzétevő hirdetők esetében korlátozhatjuk a hirdetési tevékenységet.

6. Ellentmondásos tartalom
Az MI Piactereken megjelenő hirdetésekben nem szerepelhet krízishelyzeteket, illetve ellentmondásos politikai vagy társadalmi kérdéseket üzleti célra felhasználó tartalom.

7. Nem működő érkezési oldal
Az MI Piactereken megjelenő hirdetések nem irányíthatják az embereket nem működő érkezési oldalakra. Ideértendők azok az érkezési oldalak is, amelyek korlátozzák a látogató lehetőségét az oldalról való távozásra.

8. Csaló és félrevezető gyakorlatok
Az MI Piactereken megjelenő hirdetések nem reklámozhatnak olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek célja, hogy csaló vagy félrevezető gyakorlatok követését tegye lehetővé a felhasználó számára.

9. Nyelvezet
Az MI Piactereken megjelenő hirdetésekben nem szerepelhet durva nyelvezet, sem nyelvtani és központozási hibák. A szimbólumokat, számokat és betűket helyesen kell használni, a hirdetés-ellenőrzési folyamatunk és a szabályok érvényesítésére szolgáló egyéb rendszereink kijátszására, megkerülésére irányuló szándék nélkül.

10. Nem létező funkcionalitás megtévesztő állítások
Az MI Piactereken megjelenő hirdetésekben nem szerepelhetnek nem létező funkcionalitást ábrázoló képek. Ide tartoznak a lejátszógombokat, értesítéseket vagy jelölőnégyzeteket utánzó képi elemek, továbbá az olyan hirdetések, amelyek nem működő funkciókat, például válaszlehetőségeket tartalmaznak a hirdetés kreatív tartalmában.
Az MI Piactereken megjelenő hirdetések nem tartalmazhatnak megtévesztő, hamis vagy félrevezető állításokat, többek között egy adott termék vagy szolgáltatás hatásossága vagy jellemzői kapcsán, sem olyan állításokat, amelyek irreális elvárásokat keltenek a felhasználókban, például egészséggel, munkalehetőségekkel vagy fogyással kapcsolatosan.

11. Kémszoftverek vagy kártevők
A hirdetésekben nem lehet kémszoftver, kártevő vagy bármilyen váratlan vagy megtévesztő élményt kiváltó szoftver, ideértve az ilyen termékeket tartalmazó oldalakra mutató hivatkozásokat is.

12. Nem elfogadható üzleti gyakorlatok
A hirdetések nem reklámozhatnak megtévesztő vagy félrevezető gyakorlatot folytató termékeket, szolgáltatásokat, konstrukciókat és ajánlatokat, ideértve azokat is, amelyek pénzt vagy személyes adatokat próbálnak kicsalni az emberektől.

13. Rendszerek megkerülése
A hirdetéseknek tilos olyan módszereket alkalmazniuk, melyek célja a hirdetés-ellenőrzési folyamataink vagy a szabályok érvényesítésére szolgáló egyéb rendszereink kijátszása, megkerülése. Ide tartoznak azok a módszerek is, amelyek megpróbálják álcázni a hirdetés tartalmát vagy céloldalát.

14. Tiltott pénzügyi termékek és szolgáltatások
A hirdetések nem reklámozhatnak olyan pénzügyi terméket és szolgáltatást, amelyet gyakran hoznak összefüggésbe félrevezető vagy csaló szándékú hirdetési gyakorlatokkal.

15. Jogszabályoknak előírásoknak nem megfelelő tartalom
Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy nem tehető közzé, visszautasítható a fentieken túlmenően minden olyan reklám, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai kódex normáit, illetve vonatkozó iparági kódexeket, így különösen a Magyarországi Tartalomszolgáltatók egyesületének Tartalomszabályozási Magatartási Kódexét.


4. PR cikkre vonatkozó feltételek

PR cikket a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Az AI Hungary weboldal üzemeltetője a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából „HIRDETÉS” felirattal vagy ezzel egyenértékű módon jelöli. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról, illetve szolgáltatásról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

Támogatás esetén Támogató, vagy az általa megjelölt más vállalkozás megnevezését, illetve megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni (feltüntetni), hogy a támogatás tényéről az AI Hungary minden látogatója tudomást szerezzen.

5. Felelősség

5.1. Szavatosság
A hirdető szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag tartalma a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba, illetve a vonatkozó iparági kódex rendelkezéseibe. A hirdető szavatol, azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az általa átadott reklám tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat. Hirdető továbbá tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításáért, vizuális megjelenítéséért, a hirdetésben közölt információk, adott esetben szükséges figyelmeztetések helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a hirdetőt terheli felelősség.

Az AI Hungary mindennemű felelősségét kizárja a reklámban felhasznált jogi oltalom alatt álló elemek felhasználási jogának megléte tekintetében, továbbá a személyhez fűződő jogok sérelme esetén, továbbá bármely egyéb polgári jogi igényért is.

5.2. kártérítésre vonatkozó rendelkezés
Amennyiben a reklám, illetve reklámanyag közzététele valamely jogszabályt megsért, személyhez fűződő jog sérelmére vezet, vagy egyébként harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, és az AI Hungary weboldal üzemeltetőjével szemben mindebből folyóan polgári perben, vagy egyéb úton igényt érvényesítnének, úgy a hirdető köteles közvetlenül és haladéktalanul az AI Hungary weboldal üzemeltetőjénél felmerült kárt és költséget megtéríteni (értve ezalatt korlátozás nélkül a kártérítés, sérelemdíj, bírság, eljárási díjak és jogi költségek megtérítését) az érintett Szolgáltatónak. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az AI Hungary weboldal üzemeltetője terhére rótt bírság, vagy bármely igényérvényesítés a hirdető szavatosságvállalásának megsértéséből ered.

5.3. felelősség az átadott reklámanyagokért
Az AI Hungary weboldal üzemeltetője a részére átadott reklámanyagot szerzői, médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bíróság, polgári jogi igény hirdetőt terheli. Hirdető a jelen tájékoztató elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal kapcsolatban az AI Hungary weboldal üzemeltetőjére kiszabott bírságok (így különösen az NMHH, illetve a szervei által kiszabott bírságok), kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

Hirdető visszavonhatatlanul átvállalja az AI Hungary weboldal üzemeltetőjétől, mint a reklám/elektronikus hirdetés közzétevőjétől a szavatosságvállalása megsértéséből eredő, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint a reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó minden bírságot, kártérítést, sérelemdíjat, költséget, illetve polgári jogi igényt, amit a hivatkozott törvények és a jelen fejezetben foglaltak hirdető általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az AI Hungary weboldal üzemeltetőjével szemben érvényesítenek.

A jelen fejezet szerinti felelősségi viszonyok, illetve felelősség- és tartozásátvállalás alapján a hirdető köteles a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bármely bírságot, kártérítést, sérelemdíjat, költséget. Abban az esetben, ha hirdető közvetlen helytállása a jogszabályi keretek között nem lehetséges, és az AI Hungary weboldal üzemeltetője állt helyt, illetve térítette meg az igényeket, úgy a hirdetőnek a helytálló AI Hungary üzemeltetője felé van feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

Közös hirdetés esetén a hirdetést leadó a reklámban foglalt további hirdetésért is, az egyébként rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint felelős. A hirdető szavatolja, hogy jogosult a reklámot a reklámban foglalt más hirdető személye nevében és képviseletében megrendelni.

A hirdető kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivételekkel.

Hirdető az eljáró hatóság felhívására a reklám részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. amennyiben a hirdető nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállás nem felelt meg a valóságnak. Hirdető az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében az AI Hungary weboldal üzemeltetőjénél, mint a reklám közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és kapcsolódó költség megtérítésére köteles.

Hirdető tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az AI Hungary weboldallal szemben a szolgáltatás ingyenességére tekintettel kárigényt nem érvényesíthet.